top of page

עבודת התפילה - עבודה ושמחה באלוקות, דיבור המתחיל "תחת אשר"

תיאור

המאמר שלפנינו ד"ה "תחת אשר לא עבדת" מספר ליקוטי תורה, הוא אחד המאמרים שנאמרו ע"י רבינו הזקן קודם גאולתו ממאסרו. המאמר מתמקד בשלוש ההכנות העיקריות הדרושות לתפילה. כל מי שמעוניין להגיע לאהבת ה' ושמחה - מוזמן להצטרף!

 

מעביר השיעור

הרב ברוך שנהב

 

bottom of page