top of page

ארכיון הרצאות לפי מרצה/מאמר

שיעורי הרב ברוך

רשימת צפיה של כל השיעורים האחרונים של הרב ברוך

תיאור

מאמר "כיצד מרקדין" שנאמר בתקופת  החתונה הגדולה שבה נישאו נכדת האדמור הזקן ונכדו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל. במאמר זה מבואר ההבדל היסודי בין שיטת בית שמאי ושיטת בית הלל בכללות ענין עבודת האדם לקונו. המאמר המבואר מובא בספר "חסידות מבוארת - שמחות" המלקט ומבאר מאמרים עמוקים בנושא שמחות

מעביר השיעור

הרב ברוך שנהב

טקסט המאמר

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=32930&st=&pgnum=7&hilite=

 

תיאור

מאמר בחסידות מבוארת לקראת פסח:"ששת ימים תאכל מצות" של האדמו"ר הזקן. במאמר מתבאר עיקר גדול בענין מצוות אכילת מצה עפ"י תורת החסידות (מיוסד על המבואר בתורת הסוד בכלל ובכתבי האר"י בפרט)

מעביר השיעור

הרב ברוך שנהב

טקסט המאמר

http://chabadlibrary.org/books/default.aspx?furl=/adhaz/lkutey/5/13a

 

מאמר "ויושט המלך לאסתר" של האדמור הזקן

מעביר השיעור: הרב ברוך שנהב

מאמר "ואתה תצוה" של האדמור הזקן

מעביר השיעור: הרב ברוך שנהב

bottom of page